جنایت و دیگر هیچ

١- اینکه فردی دارای مشکلات روانی متعدد و گرفتار در اوهام - که روزی خود را در هاله نور می بیند و روز بعد منکر بیان آن می شود و روز بعدتر! در مصاحبه به جای تایید یا تکذیب بیان چنین مطلبی مدام می گوید " آن را در روزنامه ها خوانده "  و بدینسان خباثت ذاتی خویش را آشکار می سازد - بخواهد بر سرزمینی که ادعای اسلام و تشیع از سرتاسر آن به آسمان بلند است به زور ریاست کند و

٢- اینکه وی آزادی در ایران را از هر جای دیگر دنیا بیشتر بداند و در عین حال در روز بعد از انتخابات که هنوز همه مبهوت اند دهها فعال سیاسی طرفدار دو کاندیدای دیگر را دستگیر کرده و به زندان بیاندازد و حتی به خاطر اندک ناهمراهی وزیر و معاونان وزارت اطلاعات در اعلام قصد انقلاب مخملی از سوی دستگیر شدگان آنها را نیز برکنار کند! و منتظر دو هفته باقیمانده از عمر دولت هم نگردد و

٣- اینکه فریاد تبعیت از رهبری اش گوش آسمان را کر کرده اما به دنبال دستور رهبر و پس از یک هفته آن هم با فشار قرائت نامه از رسانه میلی عزل معاون اول دولت دهم اش را به آن صورت انجام دهد که اگر خاتمی انجام داده بود اکنون تکه بزرگش گوشش بود و علاوه بر آن هر ده وزیر مخالف با نوع حرکت وی با رهبری را از کابینه دهم محروم کند و

۴- اینکه . . . . و

و آب هم از آب تکان نخورد انگار نه انگار مجلسی داریم و قوه قضاییه ای و . . .

این فقط و فقط یک جنایت است و دیگر هیچ

/ 0 نظر / 12 بازدید